ANASAYFA Prof. Dr. FİKRET TÜRKMEN KÜTÜPHANESİ Prof. Dr. FİKRET TÜRKMEN KİMDİR YAYINLARIMIZ DERGİLER İLETİŞİM

Prof. Dr. Fikret Türkmen Kimdir?

Fikret Türkmen

PROF. DR. F?KRET TÜRKMEN'?N HAYATI

1945 y?l?nda Bo?azl?yan'da (Yozgat) do?du. ?lk ve Ortaokulu Bo?azl?yan'da, liseyi Bursa I??klar Askeri Lisesi'nde bitirdi. 1963 y?l?nda Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat? Bölümüne kaydoldu. 1967 y?l?nda mezun olarak Konya Erkek Lisesi Edebiyat ö?retmenli?ine atand?. 1968 y?l?nda Atatürk Üniversitesinin açt??? s?nav? kazanarak Türk Dili ve Edebiyat? Bölümü'ne halk edebiyat? asistan? oldu.

1969 y?l?nda doktora yapmak üzere ?stanbul'a, Prof. Dr. Mehmet Kaplan'm yanma gönderildi. 1972 y?l?nda "Â??k Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Ara?t?rma" isimli doktoras?n? tamamlad?.

1974 y?l?nda Fransa'ya gönderildi. Paris'te Prof. Dr. Pertev Naili Boratav'?n yan?nda Sorbonne'daki folklor metodolojisi ve halk edebiyat? ile ilgili ders, seminer ve konferanslara kat?ld?.

1976 y?l?nda Türkiye'ye döndü. 1978 y?lma kadar Atatürk Üniversitesi'nde çal??t?. 1978 y?l?nda Ege Üniversitesi'nde yeni aç?lan Sosyal Bilimler Fakültesi'ne (?u anki Edebiyat Fakültesi) naklen atand?.

1980 y?l?nda "Tahir ile Zühre" isimli eseri ile doçent oldu, 1986 y?l?nda "Nasreddin Hoca F?kralar?" konulu tezi ile de profesör oldu.

1992 y?l?nda Ege Üniversitesi bünyesinde Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Enstitüsü'nün kurulmas?nda büyükrol oynad? ve kurucu müdür olarak görev ald?.

Türk destanlar? ve halk hikâyeleri üzerinde kendi çal??malar? d???nda yüksek lisans ve doktora çal??malar? da yapt?rmaktad?r. Türkiye'de "?lim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birli?i (?lesam) üyesidir. Ayr?ca Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesidir.

Yurt d???nda ise ABD'de PIAC (Permanent International Altaistic Conferance), ABD ve Kanada'da "Turkish Studies Association", Fransa'da ESCAS (European Seminar on Central Asian Studies) daimi üyesidir.

Yurt içinde ve yurt d???nda pek çok kongre ve konferansa kat?lm?? ve yabanc? dillerde (Frans?zca, Rusça) makaleleri yay?mlanm??t?r. ?talya'da Venedik Üniversitesi'nde 1974'te Türkiye'de bas?lan "A??k Garip" kitab? k?salt?larak ?talyanca olarak yay?nlanm??t?r.

Hâlen TDK taraf?ndan yay?mlanmakta olan "Türk Dünyas? Dil ve Edebiyat Dergisi"nin Yay?n Kurulu Ba?kanl??? görevini yürütmektedir ve bununla beraber Ege Üniversitesi Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Enstitüsü'nde "Türk Dünyas? ?ncelemeleri Dergisi"ni yay?nlamaktad?r.

Prof. Dr. Fikret Türkmen'e 1992 y?l?nda Azerbaycan Devlet Üniversitesi fahri doktora vermi?tir.

1995  y?l?nda Manas Destan? üzerindeki çal??malar? ve yay?nlad??? ara?t?rmalar? ile K?rg?zistan Cumhuriyeti Cumhurba?kanl??? taraf?ndan "Manas-1000" ni?an? ile ödüllendirilmi?tir.

1996   y?l?nda   Türkmenistan'?n   en   büyük   ödülü   olan   "Uluslararas?   Mahdumkulu   Ödülü" Cumhurba?kan? Saparmurat Türkmenba?? taraf?ndan 18 May?s'ta devlet töreni ile Fikret Türkmen'e verilmi?tir.

1997'de K?rg?zistan Bilimler Akademisi, "Akademik Unvan?" vermi?tir.

1998 y?l?nda K?rg?zistan'?n Çüy Üniversitesi Fikret Türkmen'e "Fahri Profesörlük" unvan?n? vermi?tir.

Kazakistan ?limler Akademisi Kas?m 1999'da Prof. Dr. Fikret Türkmen'e "Akademik" unvan? vererek Kazakistan ?limler Akademisi'ne üye seçmi?tir.

Prof. Dr. Fikret Türkmen, UNESCO'nun katk?lar?yla Kas?m 1999'da kurulan ve merkezi K?rg?zistan'?n ba?kenti Bi?kek'te olan "Dünya Milletleri Destanlar?, Milletleraras? Kurumu"nun Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi'dir

Prof. Dr. Fikret Türkmen, Türk Dünyas?'na yönelik ba?ar?l? çal??malar?ndan dolay?, 1999 y?l?nda TÜRKSAV taraf?ndan "Türk Dünyas?na Hizmet Ödülü"ne lay?k görülmü?tür.

Hâlen Ege Üniversitesi Türk Dünyas? Ara?t?rmalan Enstitüsü Müdürü ve Halk Bilimi Anabilim Dal? Ba?kan? olarak görev yapan Fikret Türkmen Frans?zca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babas?d?r.

E?itim Bilgileri:

- Lisans:Atatürk Üniversitesi, Türkiye, 1967
- Doktora:Atatürk Üniversitesi, Türkiye, 1972
- Doçentlik:Ege Üniversitesi, Türkiye, 1980
- Profesörlük:Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, 1986

?dari ve Akademik Görevleri 

- Ege Üniversitesi Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Enstitüsü Müdürlü?ü, 1992-
- Ege Üniversitesi Senato Üyeli?i, 1992-
- Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat? Bölüm Ba?kanl???, 1986-1992
- Ege Üniversitesi, Türkçe Ö?retim Merkezi Müdürlü?ü, 1983-1994

Mesleki Faaliyetleri 

- Azerbaycan Yazarlar Birli?i Üyeli?i, 2006-Devam Ediyor
- Türk Dili Kurumu Yürütme Kurulu Üyeli?i, 1993-2003
- Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeli?i, 1992-2003


Uzmanl?k Alanlar?

- Türk Dili ve Edebiyat? (2010000)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010501)


?ndekslerce Taranan Dergilerdeki Yay?nlar? 

-" Köktürk Abidelerinde Milli Kimlik Hassasiyeti". Milli Folklor, 2012, s.31-35.

-"Türk Kültürü Tarihi Geli?imi ?çinde Hayvan ve Bitkilerin "Ölçü Birimi" Olarak Kullan?lmas? Hakk?nda." Milli Folklor, C.12, s.95, 2012, S.96-102

-"Dede Korkut'ta Halk Hukuku Unsurlar?" Bilig, S.58, Ankara 2011, s.245-256.

-"Abdullah Tukay'?n (1886-1913)yeti?ti?i Çevre ve Halk  Kültürü." Milli Folklor, C.12, S.93, 2011, s.35-41.

-"O?uz ?dari Yap? ve Boy Te?kilat?nda Dikotomik Özellik", Türk Dünyas? ?ncelemeleri Dergisi, S.XI/I, ?zmir 2011, s.11-14.

-"Türkmen Edebi Gelene?inde Yunus Emre, Karacao?lan, Mahtumkulu Çizgisi", Milli Folklor, C.11, S. 84, 2009 s.18-22.

-"Türk Halk Tiyatrosunda Hareket Komi?ine Ba?l? Mizahi Unsurlar" (P?nar Fedakar ile birlikte), C.11, S.82, 2009, s.98-109.

- "Mehmed Emin Efendi’nin Seyahatnamesi’ne Göre Eski Bir Türk ?ehri: Dehistan", Bilig, S. 49, Ankara 2009, s. 205-220.

-"Türk Halk Tiyatrosunda Hareket Komi?ine Ba?l? Mizahi Unsurlar." (P?nar Fedaker ile birlikte), Milli Folklor, C.11, S.82, 2009, s.98-109.

- "Türkmen Edebi Gelene?inde Yunus Emre, Karacao?lan, Mahtumkulu Çizgisi", Milli Folklor, C.11, S.84, 2009 s.18-22.

-" K?br?s Türk Edebiyat?nda Yer Alan Mizahi ?iirler Üzerine Bir ?nbceleme", Türk Dünyas? ?ncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Bas?mevi, C.VIII, S.

   I, ?zmir 2008, s.183-191. (Mustafa Yenias?r ile birlikte).

-" Mukayeseli Edebiyat ve Mukayeseli Folklor Çal??malar? Üzerine Görü?ler", Türk Dünyas? ?ncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Bas?mevi, C.VIII,

  S.II, ?zmir 2008, S.111-116.

-"Do?ulu Konular?n Rus Edebiyat?nda ??lenmesi Meselesi", Turk?s Stadies, Osman Nedim Tuna Arma?an?, C2/2, 2007, s.680-689.

Ulusal ve Uluslararas? Dergilerde Ç?kan Yay?nlar?

- "Mahtumkuli ve Türk Dünyas?" Türkologiya. Bakü- Azerbaycan 2015, s30-34.

-"Türk Kültüründe Tarihi Geli?im ?çinde Hayvan ve Bitkilerin "Ölçü Birimi" Olarak Kullan?lmas? Hakk?nda" Milli Folklor. C. 12, S.95, Güz 2012, s.96-102.

- “Altay Türkleri ve Balkan Türklerinin Dü?ünlerindeki Baz? Ortak Noktalar”, XVII. Uluslararas? KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (13-18 A?ustos 2009), Bay Yay?nlar?, Prizren-Kosova 2010, s. 145-151.
- “Komiklik ve Gülme Hakk?ndaki Görü?ler ve Nasreddin Hoca F?kralar?”, Temrin, S. 15, ?stanbul 2009, s. 50-53.
- “Türk Mitolojisinde Su Kültü”, Vira, S. 33, ?stanbul 2009, s. 56-58.
- 2009, “Necmeddin Kübrâ’n?n ‘Zühd’ ve ‘Tevekkül’ Hakk?ndaki Görü?lerinin Türkmenistan ve Anadolu Tasavvufî Halk Edebiyatlar?na Tesirleri” (Feyzullah Rahmankulov ile birlikte), Türkmen Ilm? Galk?n?? ve Halkara Gatna??klar Yolunda (Ilm? Makalalar Y?g?nd?s?),

- “Azerbaycan’daki Koç ?ekilli Mezar Ta?lar?n?n Folklorik Aç?dan De?erlendirilmesi”, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Arma?an?, Akça? Yay?nlar?, Ankara 2008, s. 503-512.
- “Türkmenba??, Türkmenistan ve Ruhname”, Türksoy, S. 22, Ankara 2007, s. 26–29.
- “Do?ulu Konular?n Rus Edebiyat?nda ??lenmesi Meselesi”, Turkish Studies, Osman Nedim Tuna Arma?an?, C. 2/2, 2007, s. 680–689.
- “?ssledovaniya po Yaz?ku, Literature i Kulture Altayskix Tyurkov, ?zdann?e v Turtsii” (Altay Türkçesi, Edebiyat? ve Folkloruyla ?lgili Türkiye’de Yap?lan Çal??malar), Bilim Dergisi 2007-3, ?nstitut Altaystiki im. S.S. Surazakova, Gorno-Altay-Altay Cumhuriyeti, 2007, s. 116-120.
- “Gasp?ral? ?smail Bey’e Göre ‘Fikirde Birlik’ ?deali”, Türk Dünyas? ?ncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Bas?mevi, C. V, S. I, ?zmir 2005, s. 107–111.
- “Osmanl? Döneminde Önemli Olaylar?n Â??k ?iirlerindeki Akisleri”, Türk Dünyas? ?ncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Bas?mevi, C. V, S. II, ?zmir 2005, s. 293–298.
- “Er Tö?tük Destan?ndaki Stereotype Motiflerin Analizleri”, Türk Dünyas? ?ncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Bas?mevi, C. VI, S. I, ?zmir 2005, s. 235–239.
- “Dede Korkut Hikâyelerinde Ara Sözler (Digression)”, Festschrift für Barbara Kellner-Heinkele zu ihrem 60, Scripta Ottomanica et Res Altaicae, Göttingen 2002, s. 351–357: [Türk Dili Ara?t?rmalar? Y?ll???-Belleten, 1998/1, Ankara 2004, s. 153–160.]
- “Manisa’da Mesir Bayram?”, Manisa Dergisi, Manisa’y? ve Mesir’i Tan?tma ve Turizm Derne?i Yay?nlar?, S. 28, Manisa 2004, s. 9–14.
- “Azerbaycan'da E?itim Sistemine 'Millî Kimlik' Kazand?ran ?air Abdulla ?aik'te Halk Edebiyat? Gelene?i”, 21. Yüzy?lda Türk Dünyas? Jeopoliti?i, (Muzaffer Özda?’a Arma?an), C. IV, ASAM Yay?nlar?, Ankara 2003, s. 95–100.
- “Halk Edebiyat?nda Ali ?ir Nevayi ile ?lgili Yaratmalar”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yay?nlar?, C. IV, S. 1, Afyon 2002, s. 25–35.
- “Türk Destanlar? ve Halk Hikâyelerinde Ölümden Sonra Dirili?in ?fade Edili? ?ekilleri”, Türk Dünyas? Kültür, Sanat, Haber ve Ara?t?rma Dergisi, Türksoy Yay?nlar?, S. 2, Ankara 2001, s. 15–19.
- “Ruhname Ça?? Yakalaman?n Ayd?nl?k Yoludur”, Yeni Avrasya Stratejileri, Ruhname ve Türkmenistan Özel Say?s?, Ankara 2001, s. 21–29.
- “Atatürk ve Millî Kültür”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?nlar?, S. 458, Ankara 2001, s. 321–326.
- “Romanya Tatarlar? Aras?nda Ya?ayan Ortak Destan ve Hikâyelerimiz”, Türk Dili, TDK Yay?nlar?, S. 600, Ankara 2001, s. 698–706.
- “Eski Türklerin ?nançlar?nda Tabiat Kültü”, Türk Dünyas? ?ncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Enstitüsü Yay?n?, S. III, ?zmir 1999, s. 175–181.
- “Do?u ve Bat? Dünyas?nda Mizah Anlay???”, Türk Kültürü Ara?t?rmalar? (F. Köprülü Arma?an?), Türk Kültürü Ara?t?rmalar? Enstitüsü Yay?nlar?, Y. XXXIV/1–2, 1996, Ankara 1998, s. 173–186.
- “Mehmet Emin Resulzâde’nin Bilinmeyen Evrak? Aras?nda Bulunan ‘Hâkânî’ Adl? Makalesi”, Türk Dili ve Edebiyat? Dergisi, ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?, C. XXVIII, ?stanbul 1998, s. 505–509.
- “Yozgat’?n Kültür Tarihimizdeki Yeri”, S?la Dergisi, S. 3, Yozgat 1997, s.13: S?la Dergisi S. 4, Yozgat 1997 s. 18–19.
- “Günümüzde Mizah Teorileri ve Nasreddin Hoca F?kralar?”, Türk Yurdu, S. 114, Ankara 1997, s. 21–24.
- “Günümüz Türkmen ?iirinin Önemli Temsilcilerinden Biri: Berdinazar Hudaynazarov”, Türk Dünyas? Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK Yay?nlar?, S. 3, Ankara 1997, s. 20–32.
- “75. Ölüm Y?ldönümünde Türk Soylu ?lk Türkolog Nikolay Feodoroviç Katanov”, Türk Dili, TDK Yay?nlar?, S. 545, Ankara 1997, s. 483–490.
- “Anadolu Halk ?airlerinin ?iirlerinde Türkmenler”, Türk Dili, TDK Yay?nlar?, S. 546, Ankara 1997, s. 529–545.
- “Certains Types Humoristiques Arabes Et Persans Dans L’Humour Anatolien”, Historical and Linquistic Interaction Between Inner-Asia and Europe, Szeged-Macaristan 1997, s. 375–380.
- “Türkî Milletlerniñ Toy-Tökünlerindeki Çoçku Çeçi? En’enesi To?r?s?da” (Türk Dü?ünlerindeki Saç? Gelene?i Üzerine), Miras Dergisi, S. 4, Urumçi 1997, s. 44–50.
- “Yeni Bir O?uzname Yazmas?nda Cengiz Han ile ?lgili Rivayetler”, Türk Kültürü Ara?t?rmalar?, (Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a Arma?an), Türk Kültürü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?nlar?, Y. XXXII/1–2, 1994, Ankara 1996. s. 343–362.
- “M. Emin Resulzâde’nin Özel Defterindeki Türk ?airlerinden Seçti?i ?iirler”, Türk Dünyas? Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK Yay?nlar?, S. I, Ankara 1996, s. 67–75.
- “Türkmenistan ve Anadolu Aras?nda ?ki Destan”, Turkologiya Beynelhalk Elmi Jurnal, Azerbaycan Elmler Akademiyas? Nesimi Ad?na Dilcilik ?nstitutu, Bakü-Azerbaycan 1996, s. 66–69.
- “Dil ve Millî Kültür”, Palandöken, S. XI, Erzurum 1996.
- “Anadolu Mizah?nda Baz? ?ran ve Arap Kökenli Mizah Tipleri”, Türk Dünyas? ?ncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Enstitüsü Yay?n?, S. I, ?zmir 1996, s. 1–7.
- “Mahtumkulu ve Tasavvuf Anlay???”, Türk Dünyas? ?ncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Enstitüsü Yay?n?, C. I, ?zmir 1996, s. 9–23.
- “Yunus Emre’de Hümanizma”, Palandöken, S. 9, Erzurum 1994, s. 20–23.
- “Türk Ortak Yaz? Dili Problemi”, Avrasya Etütleri, S. I, Ankara 1994, s. 81–86.
- “Anadolu Halk Kültüründe Devlet ve ?ktidar Anlay???”, Türk Dili ve Edebiyat? Ara?t?rmalar? Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?, S. VII, ?zmir 1993, s. 1–6.
- “Sultan Galiev, S?rat Köprüsü ve Rinad Muhammedi”, Yeni Forum, C. 14, S. 293, Ekim 1993, s. 62–64.
- “Yunus Emre’nen Keçege Mehebbete”, Kazan Utlar? Dergisi, S. 10, Tataristan 1993, s. 173–177.
- “De la naissance à la mort” Sur le quelques croyances Anatolies”, Altaic Religions Relief and Practics, Budapest 1992, s. 389–394
- “Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumeli’de Ya?ayan Kollar?”, Türk Kültürü Ara?t?rmalar?, Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?nlar?, Y. XXIX/1–2, Ankara 1991, s. 345–369: [Türk Dili Ara?t?rmalar? Y?ll???-Belleten, 1988, Ankara 1994, s. 157–177: “Türkeli Gazetesi” 15 Haziran 1998.]
- “Bat? Anadolu’da Do?umdan Ölüme Baz? ?nanmalar Üzerine”, Türk Dili ve Edebiyat? Ara?t?rmalar? Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?, S. VI, ?zmir 1991, s. 21–28.
- “Deux Epopès Entre Türkmenistan et Anatolie”, L’Asie Centrale et ses Voisins, Paris-?nalco 1990, s. 121–129.
- “La Survie de Certaines Croyances et Coustumes Turque Anciennes en Anatolie”, Aspects of Altaic Civilization –III, Indiana-ABD 1990, s. 223–229.
- “Tahir ile Zühre’nin Anadolu ve Özbek Varyantlar?”, Türk Dili Ara?t?rmalar? Y?ll???-Belleten, 1986, Ankara 1989, s. 83–88.
- “Anadolu’da Türkmen Destan? Yusup Ahmet’in Bir Varyant?”, Türk Dili ve Edebiyat? Ara?t?rmalar? Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?, S. V, ?zmir 1989, s. 1–5.
- “Köro?lu Hikâyelerinin Anadolu ve Türkmen Varyantlar?”, Türk Dili ve Edebiyat? Ara?t?rmalar? Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?, S. V, ?zmir 1989, s. 7–12.
- “Köro?lu’nun Özbek Varyantlar?”, Millî Folklor, Türk Dünyas? Özel Say?s?, Ankara 1989.
- “Anatolisk?y i Uzbeksk?y Variant? Skazaniye O Tahire i Zühre”, Sovetskaya Turkolog?ya, S. 3, Bakü-Azerbaycan 1987, s. 63–67.
- “Ege’de Efe Hikâyeleri”, Millî Kültür, Kültür ve Turizm Bakanl??? Yay?nlar?, S. 56, Ankara 1987, s. 38–40.
- “Anadolu’da Ya?ayan Baz? Eski Türk ?nançlar? ve Âdetleri Üzerine”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?nlar?, Y. XXV, S. 294, Ankara 1987, s. 630–633.
- “Les Aires d’Expansiton des Anecdotes de Nasreddin Hoca”, Makedonsky Folklor, XIX, S. 38, Skopye-Yugoslavia 1986, s. 23–31.
- “Türkçe Söyleyen Ermeni A?u?lar?”, Türk Dili ve Edebiyat? Ara?t?rmalar? Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?, S. IV, ?zmir 1985, s. 1–9.
- “Kazan’da Bulunan Yeni Bir O?uzname Nüshas? Üzerine”, Millî Folklor, S. 26, 1985, s. 4–7: [Türkmen Dili ve Edebiyat? Dergisi, S. 5, A?gabat-Türkmenistan 1993: Türk Dili ve Edebiyat? Ara?t?rmalar? Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?, S. VII, ?zmir 1993, s. 7–18: Uluslararas? Türk Dili Konferans? Bildirileri (26 Eylül–1 Ekim 1992), Ankara 1996, s. 425–433.]
- “Köro?lu Hikâyelerinin Yay?lma Sahalar? ve Men?ei Meselesi”, Türk Dili ve Edebiyat? Ara?t?rmalar? Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?, S. IV, ?zmir 1985, s. 9–19: [V. Milletler Aras? Türkoloji Kongresi-Tebli?ler (23–28 Eylül 1985), ?st
- “Halk Kültüründe Az Kullan?lan Baz? Naz?m ?ekilleri ve Türleri”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?nlar?, Y. XXIV, S. 270, Ankara 1985, s. 358–366: [Uluslararas? Türk Folklor ve Halk Edebiyat? Kongresi (Konya 26–28 Ekim 1984), Türk Halk Edebiyat? ve Folklorunda Yeni Görü?ler, C. II, Konya 1985, s. 84–91.]
- “Nasreddin Hoca F?kralar?n?n Yay?lma Sahalar?”, Türk Dili ve Edebiyat? Ara?t?rmalar? Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?, S. III, ?zmir 1984, s. 141–152.
- “Türk Halk Hikâyeleri ile ?lgili Bir Ara?t?rma: Elif ile Mahmut”, Türk Folklor Ara?t?rmalar?, ?stanbul 1984, s. 55–84. (Edith Fischick’ten Tercüme-Dr. Adnan ?enocak’la birlikte.)
- “Prof. Dr. Harun Tolasa”, Türk Dili ve Edebiyat? Ara?t?rmalar? Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?. S. II, ?zmir 1983, s. 2–4.
- “Ermeni ve Gürcü Yaz?l? Kaynaklar?nda Köro?lu’na Ait ?iirler”, Türk Dili ve Edebiyat? Ara?t?rmalar? Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?, S. II, ?zmir 1983, s. 173–182.
- “Türk-Ermeni Halk Edebiyat? Münasebetleri”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?nlar?, Y. XX, S. 225, Ankara 1982, s. 146–152.
- “Türk-Ermeni Â??k Edebiyat? ?li?kileri”, Osmanl? Ara?t?rmalar? Dergisi, ?stanbul Üniversitesi Yay?nlar?, S. 3, ?stanbul 1982, s. 13–20.
- “Garao?lu Destan?”, Türk Dili ve Edebiyat? Ara?t?rmalar? Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?, S. I, ?zmir 1982, s. 47–59.
- “Ermeni Harfleriyle Yaz?lm?? Bir Meddah Hikâyesi: Kapucuba??”, Türk Folklor Ara?t?rmalar? Y?ll???, 1976, Ankara 1977, s. 277–295.
- “Erzurum’da Dü?ün Âdetleri ve Dü?ün Türküleri”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Ara?t?rmalar? Enstitüsü Yay?nlar?, Y. XV, S. 177, Ankara 1977, s. 565–572: [Palandöken, S. l, Erzurum 1988, s. 24–26.]
- “Ermeniler Aras?nda Türk Halk Hikâyeleri”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ara?t?rma Dergisi, S. 7, Erzurum 1976, s. 17–23.
- “Erzurum’da Halk Hikâyecili?i”, Türk Edebiyat? Dergisi, C. 3, S. 34, ?stanbul 1974, s. 33–34.
- “Azerbaycan’da Halk Hikâyeleri Çal??malar? Hakk?nda Notlar”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Ara?t?rmalar? Enstitüsü Yay?nlar?, Y. XI, S. 128, Ankara 1973, s. 648–651.
- “Â??k ?shak Kemalî”, Türk Folklor Ara?t?rmalar?, C. 13, S. 262, ?stanbul 1971.
- “Bo?azl?yan’da Çi?dem Pilav?”, Türk Folklor Ara?t?rmalar?, C. 12, S. 242, ?stanbul 1969.

 Di?er Dergiler ve Medyadaki Yay?nlar

-" Dede Korkut'ta Hikaye Say?s?n?n Belirlenmesinde ?ah?s Tasvirlerinin Ve Mekan?n Rolü".Profösör A. Kuru?cano?lu ve Türk Dünyas? Dil, Tarih, Ruhaniyat?, Almat?, 2015 s. 149-153.

- "Türk Dünyas?nda Ortak De?erlerimiz Türkmenistan Sözlü Gelene?inde Dede Korkut Efsaneleri." Profösör A. Kuru?cano?lu ve Türk Dünyas? Dil, Tarih, Ruhaniyat?, Almat?. 2015 s. 62-65.

-"Yer, Yer De?ilken, Su, Su ?di (Her Yer Su ?di)", Geleneksel Türk San'at?nda ve Edebiyat?nda Su. ASK? Genel  Müd. Yay?nlar?, Ankara 2013 s.13-23.

-"Tarih Tolk?n?nda" Togl?mdar?, EURASIA, 2000.

-" Türk Edebiyat?. a) Halk Edebiyat?", Türkiye Diyanet Vakf? ?slam Ansiklopedisi, C.17, ?stanbul 1998, s.488-491.

- “Kerem ile Asl?, Türk Halk Hikâyesi”, Türkiye Diyanet Vakf? ?slam Ansiklopedisi, C. 25, Ankara 2002, s. 283–284.

- “Osmanl? Döneminde Türk Mizah?”, Osmanl?–Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay?nlar?, C. 9, Ankara 2000, s. 162–168.
- “Türk Edebiyat?. a) Halk Edebiyat?”, Türkiye Diyanet Vakf? ?slam Ansiklopedisi, C. 17, ?stanbul 1998, s. 488–491.
- “Muamma”, Türk Dili ve Edebiyat? Ansiklopedisi (Devirler/?simler/Eserler/Terimler), C. 6, Dergâh Yay?nlar?, ?stanbul 1986, s. 407–408.
- “Lebde?mez”, Türk Dili ve Edebiyat? Ansiklopedisi (Devirler/?simler/Eserler/Terimler), C. 6, Dergâh Yay?nlar?, ?stanbul 1986, s. 75.
- “Lügaz”, Türk Dili ve Edebiyat? Ansiklopedisi (Devirler/?simler/Eserler/Terimler), C. 6, Dergâh Yay?nlar?, ?stanbul 1986, s. 102–103.
- “Latif ?ah Hikâyesi”, Türk Dili ve Edebiyat? Ansiklopedisi (Devirler/?simler/Eserler/Terimler), C. 6, Dergâh Yay?nlar?, ?stanbul 1986, s. 70–71.
- “Köro?lu” (Hikâyesi), Türk Dili ve Edebiyat? Ansiklopedisi (Devirler/?simler/Eserler/Terimler), C. 5, Dergâh Yay?nlar?, ?stanbul 1982, s.416–419.
- “Kopuz”, Türk Dili ve Edebiyat? Ansiklopedisi (Devirler/?simler/Eserler/Terimler), C. 5, Dergâh Yay?nlar?, ?stanbul 1982, s. 394–395.
- “Kesikba? Hikâyesi”, Türk Dili ve Edebiyat? Ansiklopedisi (Devirler/?simler/Eserler/Terimler), C. 5, Dergâh Yay?nlar?, ?stanbul 1982, s. 293–294.
- “Kerem ile Asl? Hikâyesi”, Türk Dili ve Edebiyat? Ansiklopedisi (Devirler/?simler/Eserler/Terimler), C. 5, Dergâh Yay?nlar?, ?stanbul 1982, s. 283–285.
-  “Kerem Havalar?”, Türk Dili ve Edebiyat? Ansiklopedisi (Devirler/?simler/Eserler/Terimler), C. 5, Dergâh Yay?nlar?, ?stanbul 1982, s. 283.
-  “Karg??”, Türk Dili ve Edebiyat? Ansiklopedisi (Devirler/?simler/Eserler/Terimler), C. 5, Dergâh Yay?nlar?, ?stanbul 1982, s. 196–197.
- “Erzurum’da Halk Hikâyesi ve Masal Anlatma Gelene?i”, (Haz?rlayan Ekip: Dr. Saim Sakao?lu, Dr. Fikret Türkmen, Dr. Umay Günay, Ensar Aslan), Atatürk Üniversitesi 50. Y?l Arma?an?, S. I, Erzurum 1974, s. 237–244.
-  “Köro?lu’nun Orta Asya Araplar? ve Tacikler Aras?ndaki Varyantlar?”, Prof. Dr. Mehmet Kaplan’a Arma?an, ?stanbul 1984, s. 266–274.
- “Manas Destan? ve Anadolu Halk Edebiyat?”, Bozk?rdan Ba??ms?zl??a Manas, Haz: Emine Gürsoy-Naskali, TDK Yay?nlar?, Ankara 1995, s. 110–115.
- “Türkiye’deki Altayistik Çal??malar? Üzerine Baz? Görü?ler”, Zeynep Korkmaz Arma?an?, TDK Yay?nlar?, Ankara 2004, s. 407–414.
- “Kazakistan’daki Baz? Önemli ?nanç Merkezleri ve Bunlar?n Yeniden Ke?fedilmesi”, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’e Arma?an, Gazi E?itim ve Kültür Vakf? Yay?nlar?, Ankara 2004, s. 649–658.
- “Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-Nâme ?simli Eserinin Yaz?l??? ve Nüshalar?”, Edebiyat ve Dil Yaz?lar?-Mustafa ?sen’e Arma?an, Ankara 2007, s. 591–597.
- “Azerbaycan’daki Koç ?ekilli Mezar Ta?lar?n?n Folklorik Aç?dan De?erlendirilmesi”, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Arma?an?, Akça? Yay?nlar?, Ankara 2008, s. 503-512.
- “Türk Dünyas?n?n Büyük ?airi–Bahtiyar Vahabzade”, Yeni Azerbaycan Gazetesi, 21 ?ubat 2009 (http://www.yeniazerbaycan.com/news/8086.html).
- “Osmanl? Döneminde Anadolu’da Te?ekkül Eden Destanlar”, Osmanl? Devleti ve Bozok Sanca??, Türk Ocaklar? Yozgat ?ubesi Yay?nlar?, Yozgat 2000, s. 653-656.

Uluslararas? Toplant?larda Sunulan Bildirileri 


- 2014, "Mukayeseli Edebiyat ve Mukayeseli Folklor Çal??malar? Üzerine Görü?ler". Turk?c World: The Sp?r?tual Her?tage and Contemporary Culture: International Symposium, 30 Ekim 1914. Astana/ Kazakistan

- 2014, "Türkiye ile Rusya Federasyonundaki Türk Topluluklar? Aras?nda Kültür Ba?lar?", Ufa/ Ba?kurdistan.

-"Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde Bulunan Bir Fal Risâlesi: "Kitab-? Lokmân Hekim", 5 Uluslararas? Güney Do?u Avrupa Türkoloji Sempozyumu (13-16 Nisan 2011, Prizren), ?zmir 2011 (Yard. Doç. Yusuf Ziya Sümbüllü ile Birlikte).

- "Kazak Kültüründe 12 Hayvanl? Halk Takvimi ve Kazak Efsanelerinde Hayvan Kültü", VIII Milletlerarars? Türk Halk Kültürü Kongresi, ?zmir 21-24 Kas?m 2011.

-"Folklor ve Turizm (Folklorik Ürünlerin Turizmde Kullan?lmas? Meselesi), I. Uluslararas? Nev?ehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nev?ehir 16-19 Kas?m 2011.

- "Vitézslav Hálek, ?stanbul’a Yolculu?u ve Seyahatnamesi" (Zofie Rudova ile birlikte), I. Dünya Edebiyat?nda ?stanbul Sempozyumu, ?stanbul 6-8 May?s 2010.
- "Bosna-Hersek’te Türk Kültürü", Uluslararas? Osmanl?’dan Günümüze Bosna-Hersek Tarih ve Kültür Sempozyumu, Tuzla-Bosna-Hersek 09-11 Haziran 2010.

-"Gürcistan'da Türk Halk Hikayeleri", Uluslararas? Türk Dilinin ve Edebiyat?n?n Yay?lma Alanlar? Bilgi ?öneni , Kayseri 7-9 Ekim 2010.
- "Halk Edebiyat? ve Fuzuli". (P?nar Fedakar ile birlikte). Hüseyin Gazi Vakf?, 19-21 Haziran 2009, Ankara.
- "Altay Türkleri ve Balkan Türklerinin Dü?ünlerindeki Baz? Ortak Noktalar" (Ferah Türker ile birlikte), XVII. Uluslararas? K?batek Edebiyat Sempozyumu-Balkanlar Türk Kültürü ve Edebiyat? (Kosova: 13-18 A?ustos 2009).
- "Mary Lucy Jane Garbett’in ve Grace Ellison’?n Seyahatnamelerinde ?stanbul" (Zofie Rudova ile birlikte), 7. Uluslararas? Türk Kültürü Kongresi, Ankara 5-10 Ekim 2009.
- "Türk Kültüründe ve Azerbaycan Mezar Ta?lar?nda Su Kültü", KIBATEK Uluslararas? Türk Kültüründe Deniz ve Deniz Edebiyat? Sempozyumu Bildirileri & (?iir, Öykü ve Deneme) (Antalya 28 Nisan-2 May?s 2008), Ankara 2008, s. 108-115.
- "Türkçenin Ö?retilmesi ve Kar??la??lan Sorunlar", Gorn?y Altay: Problem? Bilingvizma v Polikulturnom Prostranstve (Cbornik Nauçn?h Statey), Gorno-Altaysk Gosudarstvenn?y Universitet, Gorno-Altay-Altay Cumhuriyeti 2008, s. 206-209.
- "Divanü Lugati’t-Türk’teki Etnonimler", Ka?garl? Mahmud Bilimsel Türkolojinin Kurucusu, A?gabat-Türkmenistan 21-22 ?ubat 2008.
- "Modern Mizah Teorileri ile Nasreddin Hoca F?kralar?n?n Yorumu", Nasreddin Hoca ?enlikleri, Ak?ehir 7-10 Temmuz 2008.
- "Necmüddin Kübrâ’n?n ‘Zühd’ ve ‘Tevekkül’ Hakk?ndaki Görü?lerinin Türkmenistan ve Anadolu Tasavvufî Halk Edebiyatlar?na Tesirleri", Necmüddin Kübrâ Sempozyumu, Türkmenistan 26 A?ustos-5 Eylül 2008.
- "Modern Mizah Teorilerinde Uyumsuzluk Teorisi ve Nasreddin Hoca F?kralar?", III. Uluslararas? Büyük Türk Dili Kurultay?, K?br?s 25-28 Eylül 2008.
- "Balkanlarda Karacao?lan ve ?iirlerinin Estetik Özellikleri", XVII. Uluslararas? Balkan Sempozyumu, Ohri 6-10 Ekim 2008.
- "?lk Türk Dili Ö?reticisi ve Folklor Derleyicisi Olarak Ka?garl? Mahmut’un Metodu Hakk?nda", VI. Uluslararas? Türk Dil Kurultay?, Ankara 20-25 Ekim 2008.
- "Yabanc?lara Türkçe Ö?retiminde Kar??la??lan Problemler", I. Uluslararas? Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Program? (Ba?kent Üniversitesi), Ankara 20-21 Kas?m 2008.
- "The Ceremonies Celebrated in Karaites from the Birth of the Child to Starting School and its Comparison to Anatolia", Orientas Lietuvos Didziosios Kunigaikštijos Visuomenes Tradicijoje: Totoriai ir Karaimai (610th Anniversary of the Settlement of Tatars and Karaites in the Grand Duchy of Lithuania, 13–14 Eylül 2007), Vilnius Üniversitesi, Vilnius-Litvanya 2008, s. 196-203. (Ferah Türker ile birlikte).
- "Türk Çocuk Edebiyat?nda Denizlili Bir Yazar: Hasan Kallimci", Uluslararas? Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (6–7–8 Eylül Denizli), C. II, Denizli 2007, s. 416-420. (Ar?. Gör. Adem Öger ile birlikte)
- 2007, "Aziz Mahmud Hüdâyî ve Zühdî Halk Edebiyat?", Aziz Mahmûd Hüdâyi Uluslararas? Sempozyum Bildirileri (20–22 May?s 2005), C. I, (Üsküdar Belediyesi Sempozyum Tebli?leri III) Üsküdar Belediyesi Ba?kanl???, ?stanbul, s. 359–364.
- "Türkmen ve Anadolu Hal?lar?ndaki Ortak Motifler", I. Uluslararas? Türk Dünyas? Kültür Kurultay? Bildiri Kitab?, (9–15 Nisan 2006), Ankara 2007, s. 2161-2184.
- "Azerbaycan Mezar Kültüründe ‘At’", XIV. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (Gagauz Kültürü ve Edebiyat?) (6–10 Ekim 2007), T?KA Yay?nlar?, Ch???nau 2007, s. 247–256.
- "Türkmen ve Anadolu Hal?lar?ndaki Ortak Motifler", I. Uluslararas? Türk Dünyas? Kültür Kurultay? (9-15 Nisan 2006) Bildiri Kitab?-V, Ankara 2007, s. 2161-2184.
- "Ba?kurt As?ll? Abdülkâdir ?nan’?n Türk Folkloru ve Halk Edebiyat? ile ?lgili Görü?leri ve Çal??malar?", Professor Dj.G.Kiekbaev i Problem? Sovremennoy Tyurkologii-Material? Vserossiyskoy Hauçnoy Konferentsii, Ufa-Ba?kurdistan, 2006, s. 169-177.
- "Karacao?lan’?n San’at Evreni", Ruhname ve Karacao?lan’?n Edebî Miras?, A?kabat-Türkmenistan 2–3 May?s 2006.
- "Haz?rl?k ve Sonuçlar?yla 1926 Bakü Türkoloji Kongresinin Türkiye’deki Akisleri", Türkoloji Kurultay?n?n 80. Y?ldönümü, Azerbaycan 23–25 May?s 2006.
- "Altay Türkçesi, Edebiyat? ve Folkloruyla ?lgili Türkiye’de Yap?lan Çal??malar", 3. Bin Y?l?n E?i?inde Türk Dilleri ve Edebiyatlar? Uluslararas? Uygulamal? Kongresi, Gorno-Altay-Altay Cumhuriyeti 4–6 Temmuz 2006.
- "Geleneklerde ve ?nançlarda Demir", VII. Milletleraras? Halk Kültürü Kongresi, Gaziantep 27 Haziran–1 Temmuz 2006 (Ferah Türker ile birlikte).
- "Do?ulu Konular?n Rus Edebiyat?nda ??lenmesi Meselesi", V. Rusya ?arkiyat Kongresi, Ufa-Ba?kurdistan 28–30 Eylül 2006.
- "Türk Folkloru: Örf, Âdet, Gelenek ve ?nançlar", Türk Dünyas? Dil, Kültür, Politika ve Ekonomi Forumu, Tayvan 25 Kas?m–3 Aral?k 2006.
- "Türk Dünyas? Destan Projesi, Amaçlar? ve Önemi (Gelece?i)", Türk Dünyas? Dil, Kültür, Politika ve Ekonomi Forumu, Tayvan 25 Kas?m–3 Aral?k 2006.
- "Türk Dünyas?n?n Dil ile Ortak Alfabe ve Bunda Ya?anan Sorunlar?", Türk Dünyas? Dil, Kültür, Politika ve Ekonomi Forumu, Tayvan 25 Kas?m–3 Aral?k 2006.
- "Yabanc? Ö?rencilerin Türkçeyi Ö?reniminde Ya?ad??? Sorunlar", Türk Dünyas? Dil, Kültür, Politika ve Ekonomi Forumu, Tayvan 25 Kas?m–3 Aral?k 2006.
- "Türk Dili, Folkloru ve Türk Dünyas?", Türk Dünyas? Dil, Kültür, Politika ve Ekonomi Forumu, Tayvan 25 Kas?m–3 Aral?k 2006.
- "M. Yu. Lermontov ve Â??k Garip Hikâyesi", X. Uluslararas? K?batek Türk Edebiyat? ?öleni Bildirleri, (Kiev Uluslar Aras? Üniversitesi), Kiev-Ukrayna 11–16 May?s 2005, s. 137–141.
- "?ah ?smail Hatayi’nin Alevi Bekta?ili?i ve Alevi-Bekta?i ?airler Üzerindeki Etkileri", I. Uluslararas? ?ah Hatai (?ah ?smail) Sempozyumu Bildirileri (9–11 Ekim 2003), Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakf? Yay?nlar?, Ankara 2004, s. 317–328.
- "Türk Destanlar?nda ve Halk Hikâyelerinde ?ah?slara, Kabilelere ve Yerlere Ad Verilmesi Âdet ve ?nançlar?", V. Uluslararas? Türk Dili Kurultay? Bildirileri (20–26 Eylül 2004), TDK Yay?nlar?, C. II, Ankara 2004, s. 2985–2991.
- "Halkbilim Müzecili?i ve Destanlar?m?z", Somut Olmayan Kültürel Miras?n Müzelenmesi Sempozyumu, Ankara 4–6 Mart 2004.
- "17. Yüzy?lda Notaya Al?nm?? Köro?lu Türküleri Üzerine", "Ortak Türk Geçmi?inden Ortak Türk Gelece?ine" II. Uluslararas? Folklor Sempozyumu, Bakü-Azerbaycan 17–20 Mart 2004.
- "Osmanl? Döneminde Önemli Olaylar?n Â??k ?iirlerindeki Akisleri", 16. Ciepo Sempozyumu, Var?ova-Polonya 14–19 Haziran 2004.
- "Türk Destanlar?nda Rakip Tipler ve Milletler", 37. ICANAS kongresi, Moskova 16–24 A?ustos 2004.
- "Er Tö?tük Destan?ndaki Baz? Stereotip Motiflerin Analizi", Türk Uygarl???n?n Dünya Uygarl??? ?çindeki Yeri, II. Uluslararas? Türk Uygarl??? Kongresi, (K?rg?zistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Uygarl??? Ara?t?rma Merkezi), Bi?kek-K?rg?zistan 3–6 Ekim 2004.
- "Manisa Mesir ?enli?i", Türk Halklar?n?n Bayram Gelene?i, Sivastopol-K?r?m 5–7 Haziran 2003.
- "Karakalpakistan’da Destan Çal??malar?", VI. Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi (Mersin 18–22 Haziran 2001), Son Elli Y?lda Türkiye D???ndaki Türk Halk Kültürü Çal??malar? Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanl???-Hagem Yay?nlar?, Ankara, 2002, s. 269–275.
- "Türk Destanlar?na Göre Alpl?k, Alp–Erenlik ve Erenlik", V. Uluslararas? Türk Kültürü Kongresi, Bi?kek-K?rg?zistan 29 May?s–2 Haziran 2002.
- "Türk Yaz?tlar?nda Millî Kimlik Hassasiyeti", I. Uluslararas? Türkoloji Kongresi Türkoloji’nin Güncel Meseleleri ve Hedefleri, Türkistan-Kazakistan 9–12 Ekim 2002.
- "Türk-Hint Folkloru Aras?ndaki Etkile?im", Tarihte Türk-Hint ?li?kileri Sempozyumu, Ankara 31 Ekim–1 Kas?m 2002.
- "K?rg?zistan’da Atalar Kültü ve Sosyal Hayattaki Rolleri", Uluslararas? Türk Dünyas? ?nanç Önderleri Kongresi, Ankara 23–28 Ekim 2001.
- "Tarih Boyunca Türk-Ermeni Kültür ?li?kileri ve Günümüzdeki Olaylara Etkileri", Uluslararas? Türk-Ermeni Tarih ve Kültür Sempozyumu, Ankara 27–28 Kas?m 2001.
- "Bams? Beyrek Hikâyesi’nin Yeni Bulunan Kahire Nüshas? ile Türk Dil Kurumu Kütüphanesindeki Eksik Yazma Nüshas? Hakk?nda", Uluslararas? Dede Korkut Bilgi ?öleni Bildirileri (19–21 Ekim 1999), Atatürk Kültür Merkezi Ba?kanl??? Yay?nlar?, Ankara 2000, s. 339–343.
- "Yaz?l? ve Sözlü Türk Halk Edebiyat? Ürünlerinin Kar??l?kl? Geçi?lerinde Digression (Ara Söz): Bey Böyrek Hikâyesi’nin Kahire Yazmas? Üzerine", Uluslararas? Türk Dünyas? Halk Edebiyat? Kurultay?, (?LESAM), ?çel 26–28 May?s 2000.
- "Formes de l’Expression de Reincarnation dans Les Récits Populaires et Les Epopés Turcs" (Türk Destanlar? ve Halk Hikâyelerinde Ölümden Sonra Dirili?in ?fade Edili? ?ekilleri), 43. PIAC toplant?s?, Belçika 3–8 Eylül 2000.
- "Orhun Yaz?tlar?ndaki Baz? ?fade Kal?plar? Üzerine", 4. Uluslararas? Türk Dili Kurultay?, Çe?me-?zmir 25–29 Eylül 2000.
- "Kerem ile Asl? Hikâyesinin Türkmenistan ve Türkiye Varyantlar? ve Bak?? Aç?lar?n?n Yans?malar?", Türkmenistan’?n Kültürel Miras?: ?ç Kökenleri ve Günümüzdeki Bak?? Aç?lar? Uluslararas? Konferans?, A?kabat-Türkmenistan 10–13 Ekim 2000.
- "Günümüz Halk ?iirinde Kullan?lan ?ekil ve Türlerin Dîvânü Lûgati’t-Türk’teki ?lk Örnekleri", Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi ?öleni Bildirileri (7–8 May?s 1999), Türksoy Yay?nlar?, Ankara 1999, s. 30–35.
- "1926, I. Bakü Türkoloji Kongresi ve Akisleri", 3. Uluslararas? Türk Dili Kurultay? Bildirileri (22–30 Eylül 1996), TDK Yay?nlar?, Ankara 1999, s. 1175–1180.
- "Ahmet Yesevî ve Anadolu Halk Edebiyat?", Uluslararas? III. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri (Ankara 25–29 Eylül 1993), Atatürk Kültür Merkezi Ba?kanl??? Yay?nlar?, Ankara 1999, s. 509–516.
- "Türkmenistan’da Mizah Tipleri", VII. Milletleraras? Türkoloji Kongresi, (Türkiyat Ara?t?rmalar? Enstitüsü), ?stanbul 8–12 Kas?m 1999.
- "Dede Korkut Kitab?’n?n Türk Kültürü Bak?m?ndan Önemi", Uluslararas? Dede Korkut Sempozyumu, (Yak?n Do?u Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi), Lefko?a-KKTC 17 Kas?m 1999.
- "Dede Korkut’un Kültür Hayat?m?zdaki Yeri", 1300. Y?l?nda O?uz’un Destan? Dede Korkut Sempozyumu, (?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Kültür ??leri Daire Ba?kanl???), ?stanbul 4–5 Aral?k 1999.
- "Ortak Yaz? Dilinin Olu?mas?nda Yazarlar?n Rolü", II. Türk Dünyas? Yazarlar Kurultay? Bildirileri (8–10 Aral?k 1994), Ankara 1998, s. 228–232.
- "Culte de Nature en Croyances des Anciens Turcs", 41. PIAC toplant?s?, Helsinki-Finlandiya 5–10 Temmuz 1998.
- "Romanya Tatarlar? Aras?nda Ya?ayan Ortak Destan ve Hikâyelerimiz", Tatarlar?n Geçmi?i, ?imdiki Durumu, Gelece?i ve Türk Dünyas?ndaki Yeri, Romanya 7–10 Ekim 1998.
- "Dede Korkut Hikâyelerinde Ara Sözler (Digressions)", Uluslararas? II. Dede Korkut Kolokyumu, Bakü-Azerbaycan 21–26 Aral?k 1998.
- "Modern Mizah Teorilerine Göre Nasrettin Hoca F?kralar?n?n Yorumu", Uluslararas? Nasrettin Hoca Bilgi ?öleni (Sempozyumu) Bildirileri (?zmir 24–26 Aral?k 1996), Atatürk Kültür Merkezi Yay?nlar?, Ankara 1997, s. 47–52.
- "Zeki Velidi Togan ve Abdülkadir ?nan’?n Türk Destanlar? Hakk?ndaki Çal??malar?", Uluslararas? Türkoloji Kongresi, Ufa-Ba?kurdistan 9–13 Haziran 1997.
- "Théories D’Humour Et Nasrettin Hodja" (Mizah Teorileri ve Nasrettin Hoca), 35. ICANAS Kongresi, Budape?te-Macaristan 7–12 Temmuz 1997.
- "Türkî Milletlerniñ Toy-Tökünlerindeki Çorçku Çeçi? En’enesi To?r?s?da" (Türk Dü?ünlerindeki Saç? Gelene?i Üzerine), "Millî Folklor-Bugünkü Toplum" adl? kongrede sunulan bildiri, Çin Halk Cumhuriyeti-Urumçi 15–17 A?ustos 1997.
- "K?rk K?z Destan?nda Görülen Baz? Motifler Üzerine", Hal?k Aral?k ?lim ve Teori Konferans?, Nukus-Karakalpakistan 10–12 Eylül 1997.
- "Halk, Halk Bilimi ve Halk Kültürü Üzerine", IV. Uluslararas? Türk Kültürü Kongresi (Atatürk Yüksek Kurumu-Atatürk Kültür Merkezi Ba?kanl???), Ankara 4–7 Kas?m 1997.
- "Firdevs-i Rumî’nin Süleymannamesi Yaz?l???-Nüshalar? ve Türk Destanlar? Aç?s?ndan Önemi", "Dede Korkut’un 1300 Y?ll???" konferans?, Düz: Uluslararas? Epos ve Folklor Problemleri Merkezi, Bakü-Azerbaycan 1–5 Aral?k 1997.
- "Mizahta Üstünlük Teorisi ve Nasrettin Hoca F?kralar?", V. Uluslararas? Türk Halk Kültürü Kongresi Seksiyon Bildirileri (24–25 Haziran 1996), Ankara 1996, s. 263–270: Türk Kültürü, Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?nlar?, Y. XXXIV, S. 403, Ankara 1996, s. 649–655.
- "Söz Sanatlar?na ve Kelime Oyunlar?na Dayal? Nasrettin Hoca F?kralar? Üzerine", Uluslararas? Türk Dili Kongresi Bildirileri, TDK Yay?nlar?, Ankara 1996, s. 351–356.
- "Certains Types Humoristiques Arabes Et Persans Dans L’Humour Anatolien" (Anadolu Mizah?nda Baz? ?ran ve Arap Kökenli Mizah Tipleri), 39. PIAC toplant?s?, Szeged-Macaristan 16–21 Haziran 1996.
- "Anadolu Halk ?airlerinin ?iirlerinde Türkmenler", Dünya Türkmenler IV. Konferans? ve Dünya Türkmenleri Ara?t?rma Semineri, A?kabat-Türkmenistan 24–28 Ekim 1996.
- "Orta Asya-Anadolu Aras?ndaki Kültürel ?li?kiler ve Sözlü Kültür Yolu", ?pek Yolu Uluslararas? Halk Edebiyat? Sempozyumu Bildirileri (1–7 Temmuz 1993), Kültür Bakanl??? Yay?nlar?, Ankara 1995, s. 507–512.
- "Yunus Emre’nin Türk ve Dünya Edebiyat?ndaki Yeri", Uluslararas? Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri (7–10 Ekim 1991), Atatürk Kültür Merkezi Ba?kanl??? Yay?nlar?, Ankara 1995, s. 53–59.
- "Manas Destan? ve Anadolu Halk Hikâyeleri", Manas–1000 Bi?kek Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Ba?kanl??? Yay?nlar?, Ankara 1995, s. 241–252.
- "Manas Destan? ve Anadolu’da Ya?ayan Baz? Âdet ve ?nanmalar ile ?li?kileri", Manas Destan? ve Etkileri Uluslararas? Bilgi ?öleni Bildirileri (21–23 Haziran 1995), Atatürk Kültür Merkezi Ba?kanl??? Yay?nlar?, S. 97, Ankara 1995, s. 259–268.
- "Türkmen ?airi Dana Ata’n?n Halk ?iiri Tarz?ndaki O?uznamesi", Uluslararas? Halk Kongresi, Eski?ehir 7–9 May?s 1995.
- "Manas Destan? ve Anadolu Halk Hikâyeleri", Uluslararas? Manas Destan? Sempozyumu, Bi?kek-K?rg?zistan 27–28 A?ustos 1995.
- "Ortak Yaz? Dilinin Olu?mas?nda Halk Kültürünün ve Yazarlar?n Rolü", II. Türk Dünyas? Yazarlar Kurultay?, Ankara 8–10 Aral?k 1994.
- "Yeni Bir O?uzname Nüshas?nda Cengiz Han ile ?lgili Rivayetler", 36. PIAC toplant?s?, Almat?-Kazakistan 1–6 Haziran 1993.
- "Köro?lu Eposunun ?ki Varyant?", I. Milletleraras? Türkoloji Kongresi, Kazan-Tataristan 9–14 Haziran 1992
- "Kazan’da Bulunan Yeni Bir O?uzname Nüshas? Üzerine", Uluslararas? Türk Dili Kongresi, Ankara 26 Eylül–1 Ekim 1992.
- "Yunus Emre’nin Anadolu’nun ?slamla?mas?ndaki ve Türkle?mesindeki Rolü", IV. Uluslararas? Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara 1991, s. 105–109.
- "La Conception d’etat et de puissance dans la culture populaire Anatolienne", 34. PIAC toplant?s?, Berlin-Almanya 26 Haziran 1991.
- "Yunus Emre’nin Türk ve Dünya Edebiyat?ndaki Yeri", Uluslararas? Yunus Emre Sempozyumu, (Atatürk Kültür Merkezi), Ankara 7–10 Ekim 1991.
- "Nasreddin Hoca F?kralar?nda Söz ve Hareket Komi?i", I. Milletleraras? Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri (15–17 May?s 1989), Ankara Üniversitesi Bas?mevi, Ankara 1990, s. 361–369.
- "‘De la naissance à la mort’ Sur le quelques croyances Anatolies" (Bat? Anadolu’da Do?umdan Ölüme Baz? ?nanmalar Üzerine), 33. PIAC toplant?s?, Budape?te-Macaristan 24–29 Haziran 1990.
- "Deux Epopées Entre Türkmenistan et Anatolie" (Türkmenistan ve Anadolu Aras?nda ?ki Destan), III. ESCAS Sempozyumu, Paris-Fransa 26–30 Haziran 1989.
- "Köro?lu Hikâyelerinin Anadolu ve Türkmen Varyantlar?", 31. PIAC toplant?s?, Veimar-Almanya 12–18 Haziran 1988.
- "Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumeli’de Ya?ayan Kollar?", "Türk Kültür An?t? Olarak Dede Korkut Kitab?", I. Sovyet-Türk Kolokyumu, Bakü-Azerbaycan 1–8 Temmuz 1988.
- "Türkiye D???nda Karacao?lan", III. Milletleraras? Türk Folklor Kongresi Bildirileri (?zmir 23–28 Haziran 1985), Kültür ve Turizm Bakanl??? Yay?nlar?, C. II, Ankara 1987, s. 387–394.
- "La Survie de Certaines Croyances et Coustumes Turque Anciennes en Anatolie" (Anadolu’da Ya?ayan Baz? Eski Türk ?nançlar? ve Âdetleri Üzerine), 30. PIAC toplant?s?, Indiana University-ABD 16–30 Haziran 1987.
- "Les Variantes Anatoliennes Et Uzbeks du Recit ‘Tahir et Zühre’", 29. PIAC toplant?s?, Ta?kent-Özbekistan 12–16 Eylül 1986.
- "Les Aires d’Expansiton des Anecdotes de Nasreddin Hoca" (Nasreddin Hoca F?kralar?n?n Yay?lma Sahalar?), 9. Uluslararas? Balkan Folklor Kongresi, Ohrid-Yugoslavya 7–9 Temmuz 1985.
- "Köro?lu Hikâyelerinin Yay?lma Sahalar? ve Men?ei Meselesi", V. Milletleraras? Türkoloji Kongresi, ?stanbul 23–28 Eylül 1985.
- "Türk Halk Gelene?inde ?bn-i Sina", I. Uluslararas? ?bn-i Sînâ Kongresi Bildirileri (17–20 A?ustos 1983), Millî Kütüphane Yay?nlar?, Ankara 1984. s. 201–206.
- "Halk Kültüründe Az Kullan?lan Baz? Naz?m ?ekilleri ve Türleri", Uluslararas? Türk Folklor ve Halk Edebiyat? Kongresi, Konya 26–28 Ekim 1984.
- "Türkçe Söyleyen Ermeni A?u?lar?", IV. Milletleraras? Türkoloji Kongresi, ?stanbul 20–25 Eylül 1982.
- "Türk Halk Hikâyelerinde Gökyüzü ile ?lgili Alegoriler", I. Uluslararas? Türk Folklor Semineri Bildirileri (8–14 Ekim 1973), Ankara 1974, s. 159–165.

Ulusal Toplant?larda Sunulan Bildirileri 

- "Öteki Olmak, Ötekiyle Ya?amak: Multikültüralizm Ve Azerbaycan Örne?i" Azerbaycan?ünasl???n Aktual Problemleri Ümummilli Lider Haydar Aliyevin Adadan Olmas?n?n 92- ci Y?ldönümüne Hesr Olunmu? VI Beynelhalg Elmi Konferans?n Materiallar?. Cilt I, Azerbaycan, 2015, s.394-397.

- "Gürcistan'da Türk Halk Hikâyeleri", Türk Dilinin ve Edebiyat?n?n Yay?lma Alanlar? Bilgi ?öleni Bildirileri (Ankara 7-9 Ekim 2010), s.387-394.

- "Modern Mizah Teorileri ile Nasreddin Hoca F?kralar?n?n Yorumu", Nasreddin Hoca ?enlikleri, Ak?ehir 7-10 Temmuz 2008.
- "XIX. Yüzy?l Anadolu Halk ?iiri ve Kastamonulu Â??k Kemalî", II. Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri (18–20 Eylül 2003), Gazi Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Bas?mevi, Kastamonu 2005, s. 149–153.
- "?amanizm’den Günümüze Temel De?erlerimiz ve Ahilik", I. Ahi Evran-? Veli ve Ahilik Ara?t?rmalar? Sempozyumu, (K?r?ehir 12–13 Ekim 2004), Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Ara?t?rma Merkezi Yay?nlar?, K?r?ehir 2005, s. 921–930 (Mehmet Temizkan ile birlikte)
- "Bursa Yöresinde Evlilikle ?lgili Olarak Kullan?lan Baz? Terim ve Kavramlar?n Kültürel Analizi", II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri (20–22 Ekim 2005), Uluda? Üniversitesi Rektörlü?ü Kültür Sanat Kurulu Yay?nlar?, C. II, Bursa 2005, s. 391–399.
- "Yörükler Aras?nda Baz? ?nançlar Üzerine", I. Yörük Türkmen Kurultay?, Ankara 8–9 Ocak 2005.
- "Türk-Ermeni Halk Edebiyat? ?li?kileri", Ermeni Ara?t?rmalar? I. Türkiye Kongresi Bildirgeleri (Ankara 20–21 Nisan 2002), ASAM Yay?nlar?, C. II, Ankara 2003.
- "Gülme Teorileri ve Bursa Yöresi Yörük F?kralar?n?n Analizi", I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri (4–6 Nisan 2002), Uluda? Üniversitesi Yay?nlar?, C. II, Bursa 2002, s. 367–375.
- "Türk-Ermeni Halk Edebiyat? ?li?kileri", Tarih Boyunca Türk-Ermeni ?li?kileri Sempozyumu, (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi), ?zmir 19 Mart 2001.
- "Osmanl? Döneminde Halk Nesrinin Dili", Osmanl? Türk Yaz? Dili Bilgi ?öleni, (TDK), Ankara 21–22 Ocak 2000.
- "Türk Destanlar? Üzerindeki Çal??malara Genel Bir Bak??", II. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu, Bal?kesir 31 May?s–2 Haziran 2000.
- "Türkmenlerin Göktepe Direni?i ve Bunun Halk ?iirindeki Akisleri", XII. Türk Tarih Kongresi (12–17 Eylül 1994), TDK Bas?mevi, Ankara 1999, s. 385–416.
- "Yaz?l? Kaynaklardaki (Cönklerdeki) Bekta?i ?airlerin ?iirlerinde Görülen Yeni ?ekiller", I. Türk Kültürü ve Hac? Bekta?i Veli Sempozyumu Bildirileri (22–24 Ekim 1998), Ankara 1999, s. 339–356.
- "Dil ve Geleneksel Kültür", Radyo ve Televizyon Yay?nlar?nda Türk Dilinin Kullan?m?-Tebli?ler, TRT Genel Müdürlü?ü, Ankara 1999, s. 173–176.
- 'Bayramî Melamîli?i ve Bal?kesirli ?eyh Lütfullah Efendi', I. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu, Bal?kesir 1–2 Haziran 1998.
- "Alfabe De?i?ikli?inin Türk Dünyas? Boyutu", 75. Y?l?nda Cumhuriyet ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi), ?zmir 20 Ekim 1998.
- "75. Ölüm Y?ldönümünde Türk Soylu ?lk Türkolog Nikolay Feodoroviç Katanov", III. Kar??la?t?rmal? Edebiyat Sempozyumu, Çanakkale 30–31 May?s 1997.
- "F?kra Teorileri ve Nasreddin Hoca F?kralar?", Türk Halk Edebiyat? Bilgi ?öleni (Konya 26–28 Ekim 1995), TBMM Kültür Sanat ve Yay?n Kurulu Yay?nlar?, Ankara 1995, s. 226–234.
- "Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Halkbilimi Anabilim Dal?nda Yap?lan Bilimsel Çal??malar", I. Türk Halk Kültürü Ara?t?rma Sonuçlar? Sempozyumu, Ankara 22–23 Aral?k 1994.
- "Köro?lu’nun Özbek ve Ermeni Varyantlar?", Köro?lu Semineri Bildirileri (Bolu 5–7 Haziran 1982), Ankara 1983, s. 83–90.
- "Tarih Boyunca Türk-Ermeni Kültür ?li?kileri", Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumu Bildirileri (26–27 May?s 1983), Dokuz Eylül Üniversitesi Yay?nlar?, ?zmir 1983, s. 57–67: [Türk Dili, TDK Yay?nlar?, S. 403, Ankara 1985, s. 605–613.]
- "Türk-Ermeni Halk Edebiyat? Münasebetleri", IV. Millî Türkoloji Kongresi, ?stanbul 19–23 Ekim 1981.

Kitaplar? 

-Letaif-i Nasreddin Hoca: Nasreddin Hoca Lâtifeleri (Burhaniye Tercümesi), ?stanbul, 2013.

- Karacao?lan Ara?t?rmalar?, ?zmir 2009 (Makaleler Antolojisi).

- Â??k ?evki Hal?c?’dan Derlenen Haasreddin Hoca Lâtifeleri /Burhaniye Tercümesi) ?nceleme ?erh , 2. bsm. Büyüyen Ay,  ?stanbul, 2013, 

- Türkmenistan Kültürü Ara?t?rmalar?, AKM Yay?nlar?, Ankara,  2010.

- Â??k Mevlüt ?hsani’denlk Hikâyeleri, TDK Yay?nlar?, Ankara, 2009 (Prof. Dr. Mustafa Cemilo?lu ile birlikte).


- Â??k ?eref Ta?l?ova’dan Derlenen Halk Hikâyeleri, TDK Yay?nlar?, Ankara, 2008 (Nail Tan ve Mete Ta?l?ova ile birlikte)


- K?rg?z Destanlar? III-Kocaca? Destan?, TDK Yay?nlar?, Ankara,  2007 (Gülsine Uzun ve Baki Bora Hança ile birlikte)


- Türk Dünyas?nda Köro?lu Anlatmalar? (B. A. Garriyev), TDK Yay?nlar?, Ankara, 2007. (Yrd. Doç. Dr. Muvaffak Duranl? ve Dr. Feyzullah Rahmankulov ile birlikte)


- K?rg?z Destanlar? VI-Manas Destan? (Sag?nbay Orozbako?lu), TDK Yay?nlar?, Ankara,  2007 (?urubu Uraimova ile birlikte).


- Kazak Destanlar? IV-K?r?m’?n K?rk Bat?r? (Mur?n J?rav (Serginbayev), TDK Yay?nlar?, Ankara,  2007 (Yrd. Doç. Dr. Metin Ar?kan ile birlikte).


- Türkmen ?iiri Antolojisi, Türksoy Yay?nlar?, Ankara, 1995. (Prof. Dr. Gurbandurd? Geldiev ile birlikte.)


- Manas Destan? Üzerine ?ncelemeler (Çeviriler I), TDK Yay?nlar?, Ankara, 1995.


- Manas Destan?, Atatürk Kültür Merkezi Yay?nlar?, Ankara, 1995. (Alimcan ?nayet ile birlikte.)


- Halk Bilimi Yöntemi, (K. Krohn-J. Krohn’dan Çeviri), TDK Yay?nlar?, Ankara, 1995. (Günsel ?çöz ile birlikte).


- Türk Halk Edebiyat?n?n Ermeni Kültürüne Tesiri, Akademi Kitabevi, ?zmir 1992.


- Sahada Folklor Derleme Teknikleri, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar?, ?zmir 1992.


- Az i Ya (Olcas Süleymanov’tan Aktarma), Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf? Yay?nlar?, ?stanbul 1992. (Prof. Dr. Kamil Veli Nerimano?lu ve Mustafa Öner ile birlikte.)


- Letâif-i Nasreddin Hoca (Burhaniye Tercümesi)-?nceleme, ?erh, Kültür Bakanl??? Millî Folklor Ara?t?rmalar? Dairesi Yay?nlar?, Ankara 1989. [?laveli ?kinci Bask?: "Nasreddin Hoca Latifelerinin ?erhi (Burhaniye Tercümesi) Transkripsiyon, ?nceleme, Metin", Akademi Kitabevi, ?zmir 1999.]


- Tâhir ile Zühre Hikâyesi (?nceleme-Metin), Kültür ve Turizm Bakanl??? Yay?nlar?, Ankara 1983. [?kinci Bask?: Atatürk Kültür Merkezi Ba?kanl??? Yay?nlar?, Ankara 1998.]


- Â??k Garip Hikâyesi Üzerinde Mukâyeseli Bir Ara?t?rma, Baylan Matbaas?, Ankara 1974. [?laveli ?kinci Bask?: Â??k Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Ara?t?rma (?nceleme-Metin), Akça? Yay?nlar?, Ankara, 1995.]

Tamamlanm?? Ara?t?rma Projeleri  

- Ara?t?rma Projesi, Türk Dünyas? Destanlar?n?n Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktar?lmas? ve Yay?mlanmas? Projesi, 1998-2007, DPT ve TDK destekli.

- 2008, Ara?t?rma Projesi, Türkmen 4/ 84 Ege Bölgesi Sözlü ve Yaz?l? Kültür Ürünlerinin Derlenmesi, Ege Üni. Ara?t?rma Fonu, 1984-1990.

- 2009, Azerbayca'n daki Eski Mezar Ta?lar?n?n Türk Kültürü, Sanat?, Tarihi ve Halk Aç?s?ndan ?nvelenmesi, (TÜB?TAK).

- 2011, Altay Türklerinin Efsaneleri (?nceleme-Metin).

Bilimsel Kurulu? Üyeliklerim 

- ?LESAM  (Türkiye'de ?lim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri  Meslek Birli?i)üyeli?i

- Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü Bilim Kurulu Üyeli?i

- Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeli?i

-Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu Üyeli?i

- Escas (Eurapean Seminar on Central Asian Studies)  

- Piac (Permanent Internat?onal Altaistic Conferance)

- Türkish Studies Assocation (USA + Canada)

- UNESCO 'Dünya Milletleri Destanlar?, Milletleraras? Kurumu' Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi

- ICANAS ( International Congress for Asian and Northern African Studies ) üyeli?i

- MESA (The Middle East Studies Association of North America) üyeli?i

- C?EPO (International Committee of Pre- Ottoman Studies) daimi üyeli?i

- Azerbaycan Yazarlar Birli?i Üyeli?i

- Ob?ectva Vostokovedov Rossiyskoy akademii Nauk (Rusya Bilimler Akademisi ?arkiyatç?lar Cemiyeti) Üyeli?i


Kazand??? Ödüller 

- 2014, Dü?ünce ve Yay?n Kurulu?lar? Birli?i taraf?ndan "Türk Dünyas?na Hizmet Ödülü".

- 2012, Türk Dil Kurumu Kurulu?u'nun 80. Y?l? ?eref Madalyas?.

2012, Ege Üniversitesi Üstün Hizmet Alt?n Madalyas? Ödülü verilmi?tir.

- 2011, Türkiye - Kazakistan Dostluk ve ??birli?ini Geli?tirme Madalyas? verilmi?tir.

- 2010, Tarsus Belediyesi taraf?ndan "Karacao?lan Ara?t?rma Ödülü" verilmi?tir.

- 2001, Motif Halk Oyunlar? E?itim ve Ö?retim Vakf? taraf?ndan "Halkbilim Ara?t?rma Ve Te?vik Ödülü"


- 2009, ELG?NKAN taraf?ndan 'Türk Kültürü Ara?t?rma Ödülü' verilmi?tir.


- 1999, Kazakistan ?lim Akademisi, "Üyelik" ve "Akademik" ünvan? vermi?tir.


1999, TÜRKSAV taraf?ndan “Türk Dünyas?na Hizmet Ödülü” verilmi?tir.


- 1998, K?rg?zistan Çüy Üniversitesi “Fahri Profesörlük” ünvan? vermi?tir.


- 1997, K?rg?zistan Bilimler Akademisi, “Akademik Ünvan?” vermi?tir.


- 1996, Türkmenistan Cumhurba?kan? S. Türkmenba?? taraf?ndan "Uluslararas? Mahdumkulu Ödülü" verilmi?tir.

-  1995, y?l?nda TBMM'nin 75. Y?l? "Bilim Ba?ar? Ödülü" verilmi?tir.


- 1995, K?rg?zistan Cumhuriyeti Cumhurba?kanl???, “Manas-1000” Ni?an? verilmi?tir.


- 1992, Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Mehmet Emin Resulzade Üniversitesi) Fahrî Doktora vermi?tir.


Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezler

- Doktora, 2011, Ferah Türker, Altay Türklerinin Efsaneleri (?nceleme - Metin), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doktora, 2011, Zofie Uçar, Çek ve Türk Mizah Anlay??? ve Mizah Tipleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doktora, 2011, Bibigül Ospanaliyeva, Kazakistan Canb?l Bölgesi Efsaneleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Yüksek Lisans, 2011, Ana K?l?ç, Eski Yugoslavya'da Yap?lan Türkoloji Çal??malar?n?n Analitik Bibliyografyas?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yüksek Lisans, 2011, Faz?l Özdamar, Tebriz'de Â??kl?k Gelene?i ve Tebrizli Â??k Ali, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

Yüksek Lisans, 2011, Osman Özkan, Osmaniye'deki Â??kl?k Gelene?i ile Türkmenistan'daki Bah??l?k Gelene?i Hakk?nda Bir Ara?t?rma: Â??k Karayi?it Osman Örne?i, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yüksek Lisans, 2010, Somayeh Easy, ?ran ve Türk Mitolojisinde Ay ve Güne? ?le ?lgili Tasavvurlar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yüksek Lisans, 2009, Nehir Eren, Türkmen Gül Senuber Destan?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yüksek Lisans, 2009, Naz?m Abd?karirova, Kazak Mizah? ve Önemli Kazak Mizah Tipleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yüksek Lisans, 2009, Sinan Kurt,  Türk Halk Kültürü Ürünlerinin Turizme Kullan?m?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doktora, 2009, ?smail Turan Kallimci, Ba??ms?zl?k Sonras?; Modern K?rg?z ?iirinde Milli Temalar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doktora, 2009, Baki Bora Hança, Garip Ad?na Ba?l? Türkmen Destanlar? ile Türkmen O?uznamesi'nin Kaynak ve Motif Olarak Kar??la?t?r?lmas?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doktora, 2008, Bülent Bayram, Çuva? Türklerinin Kahramanl?k Anlatmalar? (?nceleme- Metin), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doktora, 2008, P?nar Dönmez Fedakâr, Karakalpak Efsaneleri (?nceleme- Metin), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yüksek Lisans, 2006 Jyldyz Alimova, Cooderbe?im Destan? (Dil ve Üslup ?ncelemesi) Ege Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yüksek Lisans, 2006 Fidel Behiye Co?kun, Bay?r Bucak Türkmenleri'nin Halk Hikâyeleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Yüksek Lisans, 2006, Gönül Be?irova, Güney Azerbaycan Sahas?na Ait Be? Halk Hikâyesi Üzerine Bir Ara?t?rma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Yüksek Lisans, 2005, Hatice Direk, Özker Ya??n (Hayat?, ?iirleri ve ?iirlerindeki Folklorik Unsurlar), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2005, Tarana Abdullayeva, “Molla Nasreddin” Dergisinin Azerbaycan ?iirine Katk?lar?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2004, Ceyda Öyke, K?rg?zlar?n Küçük Destanlar?ndan Bakt? Bolot, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2004, Bibigül Ospanaliyeva, Kazakistan’da Yap?lan Mitoloji Çal??malar?n?n Analitik Bibliyografyas?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2004, Zofie Yükselova, ?ngiliz Kad?n Seyyahlar?ndan Lucy Mary Jane Garnett’in Seyahatnamesi ile Bal?khane Naz?r? Ali R?za Bey’in Hat?ralar?na Göre XIX. Yüzy?l?n Sonunda Türk Gelenekleri ve Görenekleri (Bat?l? ve Yerli Gözüyle Gelene...
- Yüksek Lisans, 2004, Bülent Bayram, Alankay Bat?r Destan? (Metin-?nceleme), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2004, Gürol Pehlivan, Manisa (Merkez)’da Veli Kültü, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2004, Muvaffak Duranl?, Yakut Efsaneleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Kairiya Sarkanbayeva, Jüsipbek Aymav?tov’un Hayat? ve Edebî ?ahsiyeti, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Tu?ba Kaya, Osmaniye Halk Hikâyeleri Üzerinde Bir Ara?t?rma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Ulanbek Alimov, K?rg?zistan’da Ak?nlar ve Ak?nl?k Gelene?i, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Mustafa Yenias?r, Osman Türkay’?n Hayat? ve Hakk?nda Yaz?lanlar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Ramil Hüsnüllin, Tatar Mitolojisi Üzerine Yap?lan Yay?nlar?n Bibliyografyas? ve Bu Yay?nlar?n Analizi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Burak Gökbulut, Mizah Teorileri ve K?br?s Türk Mizah?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Erjena A?ourova, Buryat Mizah?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Rabia Kocaaslan Uçkun, Gagauz Masallar?n?n Tip ve Motif Yap?s? Bak?m?ndan ?ncelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Metin Ar?kan, Kazak Sözlü Gelene?inde Arkaik Destanlar?n Tipolojik Özellikleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Mehmet Öcal Özbilgin, Zeybeklik Kurumu ve Zeybek Oyunlar?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Selami Fedakar, Özbek Destan Gelene?i ve Rüstem Han Destan?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2001, P?nar Dönmez, Türk Mitolojisi Üzerinde Türkiye’de Yap?lan Yay?mlar?n Bibliyografyas? ve Bu Yay?nlar?n Analizi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2001, Mehmet Temizkan, ?ah ?smail Hatayi’nin ?iir Dünyas?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2001, ?urubu Urayimova, Manas Destan?n?n Tarihi Tabakalar?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2001, Gülnara ?smailova, K?rg?z Mizah? ve Mizah Tipleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2001, Mehmet Temizkan, ?ah ?smail Hatayi’nin ?iir Dünyas?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2001, Mirlan Namatov, K?rg?z Destan? Er Tab?ld?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2000, Belgin Turgut, Sar?nc?, Bököy-Kedeykan (Köro?lu ile ilgili K?rg?z Destanlar?), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2000, Reyhan Alt?nay, “Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müzi?i Alan?nda Yap?lan Bilimsel Çal??malar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2000, Hüseyin Yalt?r?k, Trakya Bölgesi Tasavvufi Halk Müzi?inde Güfte-Beste ?li?kileri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1999, Selami Fedakar, Erali ve ?irali Destan?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1999, Muvaffak Duranl?, Türk Mitolojisi Üzerine Yap?lm?? Rusça Eserler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1999, Aygerim Diykenbayeva, Kocaça? Destan?nda ?amanistik Unsurlar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1999, Sinem Kocaçelebi, Türkmen Mizah?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1999, Metin Ar?kan, Köro?lu'nun Kazak Varyantlar?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1999, Elmira Adikbekova, Kazak Kobland? Bat?r Destan? Üzerine Mukayeseli Bir ?nceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 1998, Roustem Soultiev, Edige Destan?n?n Tatar Anlatmalar? Üzerine ?nceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1997, Feyzulla Rahmankulov, Türkmen Mizah? Üzerine Mukayeseli Bir Çal??ma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 1997, Mustafa Arslan, Köro?lu Destan?n?n Türkmen Versiyonu Üzerinde Mukayeseli Bir ?nceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1995, Alimcan ?nayet, Uygur Halk Hikayeleri Üzerine ?ncelemeler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1995, M. Hakan Cevher, Ali Ufki Bey ve Haza Mecmua-i Saz ü Söz, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1994, Nerin Köse, Seyfu'l-Muluk Hikayeleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1993, Hüseyin Yalt?r?k, Mahmut Rag?p Gazimihal'in Hayat? ve Türk Halk Müzi?ine Katk?lar? , Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1993, Reyhan Alt?nay, Muzaffer Sar?sözen 'in Hayat? ve Türk Halk Müzi?ine Katk?lar?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1992, ?ükran Betül Dinçer, Türkmen ?airi Mahtum Kulu (?iirleri-Hayat?-Edebi ?ahsiyeti), Ege Üniversitesi Soyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1992, Alimcan ?nayet, Hurilika-Hemracan Hikâyesi Üzerine Mukayeseli Bir Ara?t?rma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü..
- Doktora, 1991, Yusuf Olgun, Bursa Yöresi Efsaneleri, Bursa Uluda? Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1991, Mustafa Cemilo?lu, Bursa Sorgun Köyü Halk Edebiyat?, Bursa Uluda? Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1989, Metin Ekici, Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri ile Te?ekkül Eden Halk Hikâyeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1989, Nerin Köse, Türk Halk Edebiyat?nda K?sa Hikâyeler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
- Yüksek Lisans, 1987, Hamdi Güleç, Bayburtlu Celali (Hayat?, Sanat? ve ?iirleri), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1987, Hayrettin Rayman, Karacao?lan'?n ?iirlerinde Ahenk, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1983, Kemal Yüce, Saltukname (Tarihi, Dini ve Efsanevi Unsurlar), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1979, Kemal Yüce, Ege Bölgesi Sözlü Genele?inde Avc? F?kralar?, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 Hakk?nda Yaz?lanlar 

- Türkmen, Fikret "Türkiye Türkologlar? ve Türk Dili'ne Emek Verenler (1800-1950 Türkolojinin 150. y?l?)", Haz. Prof. Dr. Tuncer Gülensoy.

- Günümüz Türkiyesinden'de Kim Kimdir (Who's Who in Turkey?) 1985-1986 s. 631.

- Bogazl?yan - Yozgat 1994, Bo?azl?yan Kaymakaml???, Köylere Hizmet Götürme Birli?i Yay?n?).

- Türkmen, Fikret . Türk Dili ve Edebiyat? Ensiklopedisi C. VII. ?stanbul 1998 s. 443.

- Do?an, Durali  "Yozgat ?air ve Yazarlar?", Yozgat, 1998 A.498-499.

-Türkmen, Fikret "Tekin, Aslan; Edebiyat?m?zda ?simler ve Terimler Sözlü?ü", ?stanbul, 1999 s.675-676.

- Türkmen, Fikret "Kitab? Dede Korkut Ansiklopediyas?" Yeni Ne?irler Evi, C. II, Bakü, 2000  s317.

- Türkmen, Fikret "Tanzimattan Bugüne Edebiyatç?lar Ansiklopediyas?" C. II, ?stanbul , Yap? Kredi Yay?nlar? , 2001 s.844

- Türkmen, Fikret  "?hsan I??kl? , Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi", 3. sask?, Ankara,  2004,  s. 1812- 1813.

- Türkmen, Fikret , ?hsan I??k "Encyclopedia of Turkish Autors", Ankara, 2005. C.3, s.1044-1045.

-"Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Arma?an?", ?zmir, 2005, s.1-863.

- Türkmen, Fikret, ?hsan I??k" Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatç?lar ve Kültür Adamlar? Ansiklopedisi"  2. bask?. Ankara, C.9 , 2007 , s.3636.

- Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitab?, ?zmir, 2012,  735 sayfa.

- "Milli Folklor Uluslararas? Kültür Ara?t?rmalar? Dergisi Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN'e Arma?an", 2014, C.13, S.101.

                                                                                                                   

Yeni katman...